My Profile

   Minimize
Profile Avatar
ubezper
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******
Ubezpieczenie podstawowe obejmuje wypadki na stoku (transport ze stoku, leczenie szpitalne, ew. transport do kraju) nie obejmuje natomiast OC narciarza - zalecamy wykupienie takiego ubezpieczenia. Uzyskaj dodatkowe 10% zni?ki na zakup ubezpieczenia turystycznego - Zwrotu kosztów leczenia w podró?y. System rezerwacyjny online oferuje rezerwacje hoteli po promocyjnych cenach, wycieczki i zwiedzanie Polski, transfery i wynajem samochodów. U mnie ?upem podludzi pad?y perfumy, baga? ubezpieczony przez biuro podró?y ale nie wiem czy co? uda si? ugra?. Bior?c pod uwag? naprawd? sprawne i bezproblemowe za?atwienie szkody w AXA, PZU wypada niezbyt korzystnie. No ja w?a?nei my?la?am takim ubezpieczeniu w?a?nie w kontek?cie wyjazdów zagranicznych, my?la?am, ?e takie ubezpieczenie to tylko na terenie polski mo?na wykupi?, wiec dobrze wiedziec, ?e nie chodzi tylko nasz kraj. W tym wypadku takie ubezpieczenie kosztowa?o 90 z?, na jego zakup jednak si? nie zdecydowano.


Specjalnie dla naszych Agentów wprowadzili?my wygodn? opcj? i rozwi?zali?my istotny problem, jakim jest pozostawienie auta na czas podró?y w bezpiecznym miejscu. Je?li potrzebuj? takiego 100% odstresowania i wypoczynku, relaksu i hedonizmu, to wybieram biuro podró?y. Napisa?em im ?e nie by?em w stanie za?o?y? przez formularz na stronie, g?ównie w tej sprawie do nich pisa?em bo ubezpieczenie mam ju? drugi rok i jego aktywno?? si? raczej nie obawia?em. Nie wiem natomiast jak z cenami hoteli i ogólnie mo?liwo?ciami uprawiania turystyki indywidualnej, bez wykupywania pakietów z biura podró?y. Zreszt? firma ma obowi?zek co miesi?c wystawia? druk RUMUA, na którym dok?adnie podane jest jakie kwoty przeznaczone s? na ubezpieczenie. To s? dopiero nadludzie, wielu z nich sp?dza ca?e ?ycie w podró?y i to w ogóle pewnie za osiem z?otych. Jutro mia?em wybiera? ubezpieczenie - w pi?tek jad? w d?u?sz? podró? zagraniczn?.
Go?? jad?c daleko i jeszcze do innej kultury zaoszcz?dzi? i kupi? polis? (lub da? sobie z biura podró?y wcisn??) z nisk? sum? ubezpieczenia. Dok?adnie, teraz sa wyprzedaze rocznikow i mozesz sobie spokojnie kupic auto w kraju i nie cudowac ze tego PZU proponuje nowa karte PZU Pomoc i wszystko gra w najlepsze. Inaczej sprawa by wygl?da?a, je?eli wykupiliby ubezpieczenie np na 120 tys Euro, a okaza?oby si?, ?e koszty leczenia przekroczy?y bud?et i brakuje 50tys Euro. I tu znowu s? dwie opcje - albo organizuj? sobie czas samodzielnie, albo znowu oddaj? si? w r?ce swojego biura podró?y.


Firma Centrum Podró?y Redo Tour zajmuje si? organizacj? wypoczynku wed?ug w?asnych preferencji, zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm. Towarzystwo nie zwraca kosztów leczenia, je?eli w stosunku do Ubezpieczonego istnia?y przeciwwskazania lekarskie do odbycia podró?y zagranicznej lub przed wyjazdem istnia?y wskazania do odbycia zabiegu operacyjnego lub pobytu w szpitalu. Zacznij szuka? jeszcze raz a nie czekaj a? koledzy z forum przeczytaj? to dla Ciebie. Ubezpieczenie nie obejmuje osób b?d?cych pod wp?ywem alkoholu lub ?rodków odurzaj?cych. Warta droga jest, a Plan na ?ycie mo?na dopasowa? do swoich mo?liwo?ci bo sa a? trzy warianty p?acenia sk?adki do wyboru. Biuro podró?y nie jest ?adn? kul? u nogi, nie przywi?zuje turysty do hotelowego basenu.


Ju? za 4 z? dziennie mo?emy wykupi? ubezpieczenie rekreacyjne, polecane wszystkim wyje?d?aj? za granic? w celach wypoczynkowych. W podró?y mo?liwych jest wiele scenariuszy , dlatego warto zabezpieczy? si? przed czynnikami na które nie mamy wp?ywu. Nie chcia?bym wywo?a? burzy , ale poza tym jednym faktem na tym forum spotykam si? jedynie z pomocnymi i bratnimi duszami. I owszem, byly ciezkie momenty, ale przynajmniej mam swiadomosc, ze sam sobie zapracowalem na to. Rowniez na to, ze moge teraz sie wypowiadac na tym forum w taki sposob. W tym roku zdecydowa?am si? na wyjazd do Egiptu z biurem podró?y Net Holiday, maj? bardzo fajn? ofert? last minute, a ja mam do?? naszych polskich warunków, bo pr?dzej wymarzn? ni? wypoczn?. Zawsze na niej kupuj?, jest porównanie najpopularniejszych ubezpieczycieli i mo?liwo?? elastycznego dostosowania.


My w tym czasie szybko wchodzimy na forum gdzie ludzie wypowiadaj? si? na temat us?ug Biura. Polskie biura podró?y maj? w swojej ofercie 14-dniowy pobyt w hotelu wraz z przelotem do Dubaju za - bagatela - 26 tysi?cy z?otych od osoby. Sprawa zwrotu kosztów podró?y równie? mia?a komplikacje, poniewa? zgodnie z sugesti? wys?ali?my kopie dokumentów, a ADAC ??da orygina?ów. Ja polecam Compensa Voyage, ale ostatni raz sprawdza?em 2 lata temu wi?c mo?e pojawi?o si? co? lepszego. W ofercie znajduj? si? ubezpieczenia mienia - domów i mieszka?, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia dla firm, ubezpieczenia w podró?y. Samochód - Ubezpieczenia komunikacyjne chroni? kierowc?, pasa?erów oraz pojazd przed skutkami awarii, wypadków i kolizji w trakcie podró?y krajowych i zagranicznych. I ostatnia wa?na rzecz - polskie karty kredytowe lubi? nie dzia?a? w australijskich terminalach p?atniczych (mimo ?e dzia?aj? przy p?atno?ciach online).ello
facebook link book

 

 
   
 
  Login
            All rights reserved. Developed by Madcon SA Ισολογισμς 2014 (pdf)
2015
  Search